photo-5

1
Obsługa prawna dedykowana Klientom indywidualnym

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego świadczy usługi dla Klientów indywidualnych (osób fizycznych), którzy incydentalnie potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej. Z myślą o tej właśnie grupie Klientów oferujemy między innymi pomoc prawną w podanych poniżej dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo spadkowe,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo lokalowe i prawo nieruchomości,
 • prawo konsumenckie,
 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

i inne

2
Działalność

Przeprowadzamy konsultacje prawne, podczas których informujemy Klientów o skutkach prawnych podejmowanych przez nich decyzji, a także doradzamy najlepsze rozwiązania prawne przedstawianych problemów.

Klientom indywidualnym oferujemy pomoc prawną przy prowadzeniu wszystkich poniżej wymienionych spraw – w sposób kompleksowy począwszy od udzielenia porady prawnej i doraźnej pomocy, poprzez sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, wniosków, podań, zażaleń, pozwów, apelacji i innych pism procesowych, a zakończywszy na uczestnictwie w rozprawach sądowych w charakterze pełnomocnika. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji.

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.

Prawa cywilnego w sprawach:

 • opiniowania, tworzenia i rozwiązywania wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych,
 • negocjacji z dłużnikami lub wierzycielami,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • windykacji wierzytelności (na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym),
 • zabezpieczania roszczeń,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • ochrony własności i zniesieniem współwłasności.

Prawa administracyjnego, w sprawach:

 • sporządzania odwołań od decyzji,
 • redagowania wniosków, pism przygotowawczych, sądowych i innych,
 • sporządzania zażaleń na postanowienia administracyjne i skarg do sądu administracyjnego,
 • reprezentowania na każdym etapie sprawy.

Prawa spadkowego, w sprawach:

 • analizowania stanów faktycznych, dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • ustanowienia zachowku,
 • wydziedziczenia,
 • działu spadku,
 • ustalenia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Prawa lokalowego i nieruchomości, w sprawach:

 • nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przez cudzoziemców,
 • ochrony posiadania i odszkodowań za bezumowne korzystanie z własności,
 • eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • ustalenia wstąpienia w stosunek najmu,
 • przygotowania i negocjowania warunków zawarcia i rozwiązania umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
 • ustanawiania na nieruchomościach ograniczonych praw rzeczowych (hipoteki, służebności gruntowych i osobistych, użytkowania),
 • zasiedzenia,
 • spraw windykacyjnych (o odzyskiwanie nieruchomości).

Prawa konsumenckiego, w sprawach:

 • dochodzenia należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
 • reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową,
 • analizowania umów pod kątem niedozwolonych postanowień umownych (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami),
 • postępowania przed Urzędami: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki,
 • sporów na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą,
 • sporów konsumenckich z umów komisowych – sprawy o wady towaru nabytego w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta.

Postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w sprawach:

 • powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • zaskarżania czynności komornika,
 • ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją,
 • ustalania i poszukiwanie majątku dłużnika,
 • ochrony interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udziału w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela,
 • ochrony byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
 • ochrony osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w sprawach:

 • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy (umowy o pracę, cywilnoprawne formy zatrudnienia),
 • przygotowania regulaminów pracy,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu stosowania mobbingu lub dyskryminacji,
 • odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiających przyznania świadczenia emerytalnego lub rentowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO