photo-5

1

Usługi z zakresu prawa spółek

Prawo spółek wiąże się z niemal każdym aspektem działalności naszych Klientów i dlatego stanowi jedną z głównych dziedzin, jaką się zajmujemy. Wspomagamy przedsiębiorców na każdym etapie realizowanych przez nich przedsięwzięć służąc im fachową wiedzą i doświadczeniem. Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną w formie stałej, długoterminowej współpracy oraz doraźnej obsługi, poczynając od pomocy w wyborze optymalnej formy prawnej przyszłej działalności i wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, poprzez bieżącą obsługą korporacyjną
aż do zakończenia działalności.

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego oferuje profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców między innymi w zakresie:

 • pomocy w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksowej pomocy prawnej przy rejestracji i dokonywaniu wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • doradztwa prawnego w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym wykonywania czynności związanych z audytem prawnym oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
 • doradztwa prawnego w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowywania niezbędnej dokumentacji i reprezentacji przed organami rejestracyjnymi,
 • szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klientów z wybranych dziedzin prawa,
 • legislacji zakładowej w tym w zakresie obsługi organów statutowych (statuty, uchwały, protokoły, regulaminy, procedury, zarządzenia, instrukcje, wytyczne, układy i porozumienia zakładowe lub ponadzakładowe, polityki, obowiązkowe informacje i zawiadomienia, oświadczenia i zaświadczenia, itd.),
 • analizy uwarunkowań prawnych planowanych przedsięwzięć biznesowych,
 • obsługi prawnej transakcji handlowych, opiniowania i sporządzania umów, oceny ryzyka prawnego postanowień zawieranych umów a także zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • przygotowywania, opiniowania pism i prowadzenia korespondencji w sprawach prawnych,
 • reprezentacji przed organami rejestrowymi, sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz kontrahentami,
 • kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, obsługi zgromadzeń lub innych posiedzeń organów przedsiębiorców,
 • pomocy prawnej w zakresie prawa wekslowego,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, koncesji i licencji,
 • prowadzenia windykacji, zarówno przedsądowej jak i sądowej,
 • pomocy prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • analizowania dokumentów pod względem formalno-prawnym,
 • ochrony przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji,
 • udzielania pisemnych i ustnych porad w bieżących problemach prawnych,
 • interpretacji i wyjaśnień dotyczących treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania,
 • udzielania informacji dotyczących aktualności z zakresu prawa, w tym w szczególności dotyczących zmian legislacyjnych,
 • sporządzania ekspertyz i opinii prawnych,
 • przeprowadzania indywidualnych, kompleksowych audytów prawnych całej działalności firmy Klienta, w szczególności pod kątem zawieranych umów oraz w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez Klienta rozwiązań,
 • wdrożenia zmian będących konsekwencją audytu prawnego skutkujące minimalizacją ryzyk związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem,
 • doradztwa prawnego oraz opracowywania wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
 • obsługi prawnej e-biznesu, w tym opracowywanie regulaminów, polityk bezpieczeństwa oraz polityk plików cookies,
 • doradztwa w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym przygotowania oraz opiniowania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO