photo-5

1
Obsługa prawna z zakresu zamówień publicznych

Nasze Biuro Prawne oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych dla wszystkich uczestników postępowania – zarówno dla zamawiających zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia. W zakres usług świadczonych przez nasze Biuro wchodzi profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Od starannego i przemyślanego przygotowania postępowania zależy powodzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający nie zawsze jednak przywiązują do tego etapu dostateczną wagę i popełniają wiele błędów, które w konsekwencji mogą prowadzić do sporów z wykonawcami, a nawet do unieważnienia postępowania oraz sankcji natury finansowej.

2
Zdobycie zamówień publicznych

Ubieganie się o zamówienie publiczne to trudne i wymagające zadanie dla przedsiębiorców. Droga do pomyślnego końca pełna jest pułapek i przeszkód. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, zainteresowani uzyskaniem zamówienia mogą stracić nie tylko czas poświęcony na przygotowanie oferty, ale też konkretne pieniądze (wadium).

Dlatego przygotowując i prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jak i decydując się na udział w takim postępowaniu, warto sięgnąć po pomoc specjalisty, który sprawnie przeprowadzi przedsiębiorcę przez cały proces poddanym rygorom Prawa zamówień publicznych.

3
Współpraca

Współpraca z naszym Biurem Doradztwa Prawnego gwarantuje uniknięcia wielu problemów i formalno-prawnych pułapek, które niewątpliwie związane są z udziałem w postępowaniu przetargowym,
co w konsekwencji oznacza: dla wykonawcy możliwość realizacji intratnego projektu i zdobycie prestiżowego klienta, natomiast dla zamawiającego – pewność, że podjęte przez niego czynności i decyzje odpowiadają obowiązującym przepisom.

Biuro Prawne AQUILA oferuje Zamawiającym kompleksowa pomoc i obsługę prawną
w związku z udzielaniem zamówienia publicznego - w tym m.in.:

 • wybór trybu udzielenia zamówienia,
 • opracowanie warunków formalno-prawnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • pomoc w ustaleniu warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o dane zamówienie,
 • weryfikację poprawności ogłoszenia o zamówieniu, które jest niezbędne dla wszczęcia postępowania,
 • przygotowanie wzorów umów do każdego postępowania,
 • przygotowywanie pism kierowanych do wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • tworzenie regulaminów i procedur udzielania zamówień publicznych oraz wszelkich innych formularzy i dokumentów związanych z dokumentacją przetargową,
 • analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 • pomoc w rozstrzyganiu protestów pojawiających się na etapie pytań do specyfikacji,
 • pomoc przy weryfikacji złożonych w ramach postępowań ofert,
 • pomoc w zawieraniu umów o wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego,
 • audyt prawny dotyczący prowadzonych postępowań
 • reprezentację w postępowaniu odwoławczym i skargowym,
 • zastępstwo prawne przed sądami i właściwymi organami odwoławczymi, w tym przez Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą,
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami postępowań.

Biuro Prawne AQUILA oferuje Wykonawcom kompleksową pomoc i obsługę prawną
w związku z ubieganiem się o udzielanie zamówienia publicznego -
w tym m.in.:

 • należyte odczytanie i analizę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia, umowy pod kątem ryzyka prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu pism, zapytań i wniosków kierowanych do Zamawiającego,
 • przygotowanie niepodlegającej odrzuceniu oferty w zakresie wymogów formalno-prawnych ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów prawa,
 • pomoc prawną w przygotowaniu wniosków o udział w postępowaniach,
 • badanie poprawności ofert konkurentów,
 • pomoc w zawieraniu umów z Zamawiającym na wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego,
 • udział w negocjacjach z Zamawiającym
 • przygotowanie i negocjowanie umów konsorcjum oraz umów z podwykonawcami oraz innymi partnerami,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie skutecznego odwołania oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • reprezentację Wykonawcy w postępowaniu protestacyjnym, odwoławczym i skargowym,
 • doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO