photo-5

1
Usługi z zakresu prawa umów

Prawo umów handlowych jest jedną z wiodących specjalizacji naszego Biura Prawnego. Udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom w zakresie konstruowania umów potrzebnych do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej z kontrahentami. Opracowujemy projekty wszelkich umów cywilnoprawnych, w szczególności skomplikowane pod względem prawnym kontrakty handlowe, pisma, umowy i inne akty prawne. Pomagamy w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interes Klienta oraz we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów. Wyjaśniamy niejasności i zawiłości postanowień kontraktowych, wskazujemy skutki prawne oraz zagrożenia, które wynikają z poszczególnych zapisów umownych.

Nasze usługi są w tym zakresie kompleksowe i obejmują w szczególności:

 • opiniowanie i weryfikację umów już istniejących i stosowanych przez przedsiębiorcę ze pod kątem ewentualnych zagrożeń, możliwości wystąpienia niepożądanych sytuacji i konsekwencji tych sytuacji, ze wskazaniem ryzyka prawnego i propozycji zmian,
 • analizę ogólnych warunków umów i wzorów umów pod kątem eliminowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów handlowych na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia,
 • redagowanie projektów i wzorców umów oraz regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie projektów zmian w umowach, projektów wypowiedzeń, rozwiązań, odstąpienia od umów,
 • dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów, wynagrodzeń, odszkodowań, kar umownych /windykacji należności/ i innych.
 • negocjowanie poszczególnych postanowień/ warunków umów,
 • doradztwo przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań kontraktowych przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej przez Klientów działalności, przyjętego systemu produkcji, istniejącego systemu organizacyjnego, oraz potencjalnych zagrożeń,
 • doradztwo w przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania umowy, w tym sporządzanie informacji oraz opinii prawnych oraz reprezentacja Klienta przed sądami,
 • rozwiązywanie umów zobowiązaniowych,
 • prowadzenie szkoleń o tematyce dotyczącej konstruowania, wykonywania oraz-rozwiązywania umów.

Sporządzanie projektów umów i ich opiniowanie następuje we współpracy z Klientem, co gwarantuje nie tylko zgodność zapisów umowy z prawem i ochronę jego interesów, ale również pełną realizację celów i założeń gospodarczych. Dzięki temu nasi Klienci zyskują pewność pełnego zabezpieczenia swych interesów, jak również pełną świadomość zakresu i treści umowy, jak również konsekwencji płynących z jej zapisów.

W ramach usług prawnych sporządzamy i opiniujemy w szczególności następujące umowy:

Umowy z zakresu prawa zobowiązań

Przykłady

 • Umowy sprzedaży
 • Umowy zamiany
 • Umowy dostawy
 • Umowy o dzieło
 • Umowy o roboty budowlane
 • Umowy najmu
 • Umowy dzierżawy
 • Umowy leasingu
 • Umowy pożyczki
 • Umowy zlecenia
 • Umowy agencyjne
 • Umowy darowizny

Umowy z zakresu prawa rzeczowego

Przykłady

 • Umowa użytkowania

 • Umowa ustanowienia służebności

 • Umowa zastawu

Umowy o świadczenie usług zarządczych

Przykłady

 • Umowy menedżerskie
 • Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym

Umowy
o współpracy

Przykłady

 • Umowy akwizycji

 • Umowy współpracy w zakresie usług promocji i handlu

 • Umowy brokerskie

 • Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

 • Umowy sponsoringu

 • Umowy konsorcjum

 • Umowy franchisingu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO