photo-5

1

Obsługa windykacji należności

Nasze Biuro Prawne świadczy kompleksowe usługi monitoringu i windykacji skierowane do przedsiębiorstw, mających problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich kontrahentów.

Dopasowujemy odpowiedni model działania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów by tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju ich działalności oraz zabezpieczyć ich przed negatywnymi skutkami nieznajomości prawa i nieuczciwymi kontrahentami. Wszystkie działania podejmujemy w porozumieniu z Klientem i za jego zgodą.

2
Współpraca

Współpraca z nami może polegać zarówno na zawarciu jednorazowego zlecenia podjęcia działań windykacyjnych (jednorazowe zlecenie windykacji), jak również na zawarciu umowy ramowej – gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę w zakresie zarządzania należnościami w tym zastępstwo procesowe przed Sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi oraz poprzez zastosowanie zaawansowanych technik call center. Wyspecjalizowany zespół naszych pracowników dba o szybkość rozpoczęcia procesu windykacji, precyzję jego prowadzenia oraz należytą organizację przy zastosowaniu właściwych procedur postępowania i wysokich standardów zapewniających utrzymanie dobrych relacji pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem. Posiadane przez nas doświadczenie zdobyte w sektorze outsourcingu usług windykacyjnych i obsługi Klienta zapewnia najwyższą jakości świadczonych usług przy jednoczesnym wysokim poziomie efektywności podejmowanych działań.

3
Działalność

Działamy już od momentu wystawienia faktury poprzez kontrolę i nadzór nad terminowością płatności, do momentu zapłaty przez dłużnika. Dzięki temu czynności, które podejmujemy celu odzyskania należności dają wymierny efekt widoczny już na etapie monitoringu w postaci zwiększenia dyscypliny płatniczej kontrahentów i redukcji liczby niezapłaconych w terminie faktur. Zapobiega to powstawaniu zatorów płatniczych i ma znaczący wpływ na poprawę płynności finansowej naszych Klientów, oraz obniżenie kosztów obsługi należności. Po zakończeniu czynności w ramach monitoringu, zaległe zobowiązania automatycznie, mogą stać się przedmiotem prowadzonej przez nas windykacji, co znacząco usprawnia efektywne zarządzanie zagrożonymi wierzytelnościami i przyspiesza odzyskanie długu, gdyż szybka reakcja wobec braku płatności przez kontrahentów zwiększa szansę na odzyskanie zaległej zapłaty.

Zapewniamy wsparcie i pomoc prawną we wszystkich fazach procesu odzyskiwania należności

Działania prewencyjne i monitoring płatności

Działania przedsądowe (windykacja mediacyjna)

Postępowanie sądowe

Postępowanie egzekucyjne

1. Działania prewencyjne

Nasze usługi w tym zakresie obejmują miedzy innymi:

 • analizę i tworzenie umów zabezpieczających spełnienie świadczeń wzajemnych oraz ułatwiających dochodzenie roszczeń i ich egzekucję,
 • sprawdzanie wstępne kontrahentów zarówno istniejących jak i potencjalnych,
 • opracowywanie i wdrożenie zasad zawierania zleceń, umów oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 • analizę i korektę procedur oraz schematów postępowania w firmie klienta od momentu wystawienia faktury,
 • monitorowanie statusu płatności,
 • udostępnianie pieczęci prewencyjnej,
 • kontrola poziomu zadłużenia.

Czynności prewencyjne mogą rozpocząć się już od momentu prawidłowego formułowania zapisów umownych w kontraktach handlowych lub wystawiania faktur poprzez monitoring płatności polegający na stałym monitorowaniu i przypominaniu kontrahentom o konieczności zapłaty.

Stosowanie działań prewencyjnych przez nasze Biuro Prawne charakteryzuje się wysoką skutecznością i przynosi Klientom realne korzyści takie jak np.:

 • umożliwia natychmiastową reakcję na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego,
 • pozwala na wczesne wykrycie nierzetelnych kontrahentów i rozpoznanie możliwych przeszkód w terminowej zapłacie,
 • zmniejsza konflikty między kooperantami wynikające z nieterminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych,
 • wpływa na szybszy i regularny spływ przewidywalnych należności poprawiając płynność finansową,
 • wpływa na zwiększenie stabilności, rentowności i zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa,
 • systematyzuje i dyscyplinuje zachowania płatnicze kontrahentów,
 • ogranicza koszty windykacji i ściągania należności,
 • zmniejsza zaangażowania pracowników w procesy nadzoru nad płatności,
 • wpływa na postrzeganie firmy Klienta, jako poważnego partnera i solidnego przedsiębiorcy dbającego o kondycje i prestiż swojej firmy.

Nasze Biuro Doradztwa Prawnego w ramach działań prewencyjnych i monitorujących stosuje następujące działania:

 • kontakty telefoniczne,
 • przypomnienia i komunikaty w formie wiadomości SMS,
 • pocztę elektroniczną,
 • pisma prewencyjne: informacje o braku płatności i wezwania do zapłaty,
 • pieczęć prewencyjną dostępną w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

Pieczęć prewencyjna

Zastosowanie pieczęci prewencyjnej naszego Biura Prawnego jest jedną z najskuteczniejszych, a zarazem wymagającą niskich nakładów metod zapobiegania nieterminowemu regulowaniu płatności, gdyż jednoznacznie informuje każdego kontrahenta, że nasz Klient korzysta z usług profesjonalistów w dziedzinie windykacji należności. Uświadamia nierzetelnym dłużnikom, że w razie zaistnienia opóźnień w zapłacie należności, nasze Biuro zadziała stanowczo i profesjonalnie. Pieczęć można umieszczać na fakturach, rachunkach, notach odsetkowych, wezwaniach do zapłaty czy różnego rodzaju innych dokumentach handlowych. Może ona mieć tradycyjną formę tradycyjnego automatu stemplarskiego z tuszem w kolorze czerwonym podkreślającym ważność tego znaku wśród innych pieczęci zastosowanych na dokumentach lub może być stosowana w formie elektronicznej, jako plik graficzny. Klient, będący posiadaczem pieczęci prewencyjnej sam decyduje, kiedy i w stosunku, do którego kontrahenta chce zastosować działania prewencyjne.

2. Działania przedsądowe

Na tym etapie windykacji nasze Biuro Prawne skupia się na możliwych polubownych metodach postępowania i mediacji z dłużnikiem mających na celu skłonienie go do dobrowolnej spłaty całości należności w maksymalnie krótkim czasie, przy minimalnych nakładach na proces windykacji a w uzasadnionych przypadkach, na zabezpieczeniu spłaty zadłużenia na przyszłość (ochrona interesów wierzyciela, ochrona przed przedawnieniem zadłużenia). Postępowanie przedsądowe traktujemy, jako najistotniejszy etap dochodzenia należności.

Nasze usługi windykacyjne na etapie przedsądowym obejmują miedzy innymi:

 • nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, ustalenie powodów opóźnienia płatności,
 • pełny proces upominawczo – negocjacyjny tj. negocjacje z dłużnikami w celu ustalenia warunków spłaty należności, motywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania długu oraz przekonania o dodatkowych konsekwencjach finansowych wynikających z przedłużania postępowania,
 • bezpośredni kontakt z dłużnikiem w jego siedzibie (negocjacje terenowe),
 • mediacje i próby polubownego załatwienia sprawy zgodnie z ustalonymi z Klientem warunkami, poprzez wezwania do zapłaty, propozycje ugodowe i przygotowanie harmonogramu spłat itp.,
 • podejmowanie prób uzyskania zgody dłużnika podpisanie ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • nadzorowanie terminowości spłat zobowiązania,
 • nadzorowanie terminu przedawnienia spraw,
 • nawiązanie pisemnego, telefonicznego lub osobistego kontaktu pozwalającego uzyskać rzetelną informację o dłużniku i jego sytuacji finansowej,
 • ustalanie informacji na temat przyczyn nieuregulowania płatności, kondycji finansowej dłużnika oraz stanu jego majątku,
 • analizę, uzupełnianie dokumentów i gromadzenie dowodów, informacji, danych o dłużniku za pośrednictwem urzędów, sądów i instytucji na potrzeby przyszłego procesu.

Stosowanie działań przedsądowych przez nasze Biur Prawne charakteryzuje się wysoką skutecznością i przynosi Klientom realne korzyści takie jak np.:

 • odciąża pracowników firmy odpowiedzialnych za nadzór nad terminowością płatności, co pozwala zaoszczędzić ich czas i skupić się na codziennej pracy,
 • eliminuje konieczności kosztownego szkolenia własnych pracowników z zakresu procedur i metod windykacji lub tworzenia własnego działu windykacji,
 • przynosi pozytywny efekt w postaci zwrotu długu osiągany często już po pierwszym kontakcie z dłużnikiem,
 • daje dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przebiegu i efektów procesu windykacji oraz pełnej informacji dotyczącej statusu dłużnika,
 • nie eskaluje konfliktu, pozwala zachować pozytywne relacje na linii kontrahent – dłużnik, przez co dłużnik ma szanse na dalszą współpracę z wierzycielem,
 • kształtuje pozytywny wizerunek firmy dbającej o własne finanse oraz rzetelność współpracy,
 • gwarantuje fachową, zgodną prawem i ze standardami rynkowymi obsługę,
 • znacząco zabezpiecza przed koniecznością prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego

3. Postępowanie sądowe (nakazowe lub upominawcze, zwykłe)

Nasze Biuro Prawne stara się dążyć do polubownego odzyskania należności nawet w sytuacji, kiedy wdrożona jest już procedura sądowa, co często pozwala Klientowi oszczędzić czas i wydatki związane z przeprowadzeniem tego postępowania. Decyzja o wystąpieniu na drogę postępowania sądowego jest podejmowana w momencie, gdy wyczerpano wszelkie możliwości dochodzenia należności na drodze polubownej. Postępowanie sądowe nie zawsze prowadzi bezpośrednio do odzyskania długu, jednak umożliwia rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Pozwala uniknąć przedawnienia wierzytelności, rozstrzygnąć spory niemożliwe do rozwiązania w drodze przedsądowych czynności.

Nasze usługi windykacyjne w toku postępowania sądowego, realizowanego przy współudziale wyspecjalizowanych kancelarii obejmują miedzy innymi:

 • skierowanie do dłużnika przedprocesowego wezwania do zapłaty,
 • przygotowanie i weryfikacja od strony formalno-prawnej pełnej dokumentacji innych dowodów potwierdzających istnienie wierzytelności,
 • przygotowanie i złożenie pozwu oraz kolejnych pism procesowych do właściwego sądu lub opracowanie opinii prawnej o nie celowości prowadzenia postępowania sądowego, gdy przewidywana wysokość kosztów związanych z dochodzeniem będzie wyższa od wartości dochodzonej wierzytelności,
 • wybór najdogodniejsze procedury sądowej uwzględniającej między innymi koszty i czas trwania procesu,
 • negocjacje z dłużnikami na każdym etapie postępowania sądowego i informowanie o możliwości polubownego załatwienia sprawy przez zawarcie planu spłat bądź podpisania ugody,
 • nadzór nad właściwym przebiegiem toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu,
 • zastępstwo procesowe na rozprawach,
 • uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • uzyskanie klauzuli wykonalności dla nakazu zapłaty,
 • wystąpienie z wnioskiem przeciwko członkom zarządu ponoszącym odpowiedzialność subsydiarną,
 • wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika, celem wyegzekwowania należnych świadczeń.

Zalety korzystania z usług windykacyjnych naszego Biura na etapie postępowania sądowego:

 • możliwość odzyskanie znacznej części zaległości długoterminowych,
 • przerwanie biegu przedawnienia długu i możliwość jego dochodzenia w kolejnych latach,
 • sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika oraz ustalenie majątku dłużnika,
 • prowadzenie sprawy sądowej przez wyspecjalizowany podmiot bez konieczności osobistego udziału w rozprawach sadowych,
 • postępowanie o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną wobec wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik wyzbywa się składników majątkowych w celu uniknięcia odpowiedzialności finansowej (skarga pauliańska).

4. Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to ostatni i ostateczny etap odzyskiwania należności. Może być wszczęte na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego. Dotyczy spraw, w których wszelkie działania na etapie windykacji sądowej nie przyniosły efektów. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależą od wypłacalności dłużnika, wiedzy na temat jego majątku i powiazań finansowych i osobowych oraz szybkości działania organów egzekucyjnych. Reprezentując interesy naszego Klienta czuwamy nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem całego postępowania.

W postępowaniu egzekucyjnym nasze Biuro Prawne zapewnia pełną obsługę procesu odzyskiwania należności, w tym:

 • skierowanie do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty,
 • wszczęcie egzekucji,
 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego,
 • rekomendacja i dobór kancelarii komorniczej oraz złożenie dokumentów do odpowiednich organów egzekucyjnych,
 • monitorowanie czynności egzekucyjnych i współpraca z komornikiem,
 • nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
 • ustalanie składników majątkowych dłużnika, co ułatwia komornikowi przeprowadzenie skutecznej egzekucji.
 • asysta w procesie egzekucji,
 • występowanie o dodatkowy tytuł egzekucyjny w celu wszczynania egzekucji z nieruchomości,
 • wyegzekwowanie należności i uzyskanie postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego z powodu zapłaty,
 • kontrola terminu przedawnienia spraw niespłaconych z zakończoną egzekucją,
 • rekomendacja, co do dalszych kroków po zakończeniu czynności egzekucyjnych prowadzenie postępowań w przypadku bezskutecznej egzekucji,
 • zabezpieczenie wierzyciela za pomocą środków o charakterze prawnokarnym,
 • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom lub wytoczeniem powództwa przeciw osobom trzecim (skarga paulińska),
 • długoterminowy monitoring wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, polegający na cyklicznym ponawianiu egzekucji w przypadku jej bezskuteczności.

Zalety korzystania z usług windykacyjnych naszego Biura Prawnego na etapie postępowania egzekucyjnego:

 • znaczne skrócenie czasu przekazywania spraw i ich rejestracji przez komorników,
 • stały monitoring podejmowanych działań komorniczych w każdej sprawie,
 • ustalanie majątku, źródeł dochodu i finansowania dłużnika,
 • skierowanie do komornika sądowego wniosku egzekucyjnego,
 • współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji,
 • rozliczenie sum pochodzących z egzekucji,
 • ochrona przed skargami dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed powództwami opozycyjnymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM PRAWNYM

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy Biura Prawnego AQUILA odpowiedzą na wszelkie pytania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO