spółka z o.o. rozszerzenie zakresu czynności dokonywanych przez Internet

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to jednostronna czynność prawna, która skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.  Zagadnienia z nim związane reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), a w sprawach nieunormowanych w  KP stosuje się niesprzeczne z nim przepisy Kodeksu cywilnego

W wypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.  W tym celu, konieczne jest wypowiedzenie umowy.

Co powinien zrobić pracodawca, gdy pracownik porzucił pracę i nie ma z nim żadnego kontaktu?

Bez wątpienia mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, ale  problematyczna staje się kwestia skutecznego rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ze złożeniem drugiej osobie oświadczenia woli wiąże się  jego dostarczenie oraz możliwość zapoznania się z treścią.

Jakie są metody wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadku, gdy niemożliwe jest osobiste dostarczenie wypowiedzenia, możliwe jest skorzystanie z  usług poczty. Zgodnie z przepisami, za dzień wypowiedzenia umowy przyjmuje się dzień odbioru przesyłki przez adresata, potwierdzonego podpisem. Takie samo znaczenie jak odbiór ma również odmowa przyjęcia listu, która także powinna być odnotowana przez doręczyciela. Sytuacja ta komplikuje się jednak, gdy przesyłka nie może zostać doręczona z faktu niezastania domowników pod wskazanym adresem. Następuje wówczas awizowanie listu poleconego, w wypadku dwukrotnego pozostawienia awizo oraz braku odbioru pisma, przyjmuje się, że datą skutecznego złożenia wypowiedzenia, którą należy wskazać na świadectwie pracy, jest data upływu terminu ostatniego awiza. W przypadku odbioru awizowanego listu, datą rozwiązania umowy o pracę, będzie oczywiście data odbioru.

Podsumowanie:

  • Nieusprawiedliwione niestawianie się do pracy to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
  • Wypowiedzenie pracodawca powinien wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru
  • Data rozwiązania umowy = data odbioru listu, odmowy odbioru listu
  • Data rozwiązania umowy = data odebrania awizowanego listu, data upływu terminu drugiego awiza

© 2015 Kancelaria AQUILA | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zapraszamy do kontaktu.
Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z realizowanymi usługami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: RODO

Wyślij